Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност – известен като „Годишен технически преглед“. Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, се определят с Наредба Н-32 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.

Пътните превозни средства подлежат на преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:

  1. леките автомобили - на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което - всяка година;
  2. автобусите и таксиметровите автомобили - на всеки 6 месеца;
  3. товарните, специалните автомобили, ремаркетата и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години - всяка година, след което - на всеки 6 месеца;
  4. ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg - на всеки две години.

 

При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:

  • Свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; (голям и малък талон); може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация;
  • документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, издаден или заверен от съответната община, или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси;
  • задължителна застраховка "Гражданска отговорност";
  • документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;

Запази час за ГТП онлайн 

No Периодични технически прегледи Категория Цена
с ДДС
Онлайн цена
с ДДС
 
1. Лек автомобил М1, М1G 40 лв. 30 лв. Запази час
2. Таксиметров автомобил М1 40 лв. 30 лв. Запази час
3. Ремарке до 750 кг O1 30 лв. 22.50 лв. Запази час
4. Ремарке до 3.5 т O2 40 лв. 30 лв. Запази час
5. Товарен автомобил до 3.5 т N1 50 лв. 37.5 лв. Запази час
6. Товарен автомобил над 3.5 т N2, N3 60 лв. 60 лв. Запази час
7. Седлови влекач N2, N3 60 лв. 60 лв. Запази час
8. Ремарке/Полуремарке над 3.5 т O3, O4 50 лв. 50 лв. Запази час
9. Автовишка всички 60 лв. 60 лв. Запази час
10. Автокран всички 60 лв. 60 лв. Запази час
11. Автобус M2, M3 60 лв. 60 лв. Запази час
No Преглед "СЕМТ" Категория Цена
с ДДС
Онлайн цена
с ДДС
 
1. Товарен/Влекач всички 100 лв. 100 лв. Запази час
2. Ремарке/Полуремарке всички 100 лв. 100 лв. Запази час
No Преглед по ADR Категория Цена
с ДДС
   
1. Влекач/Товарен - първоначален всички 300 лв.    
2. Влекач/Товарен - периодичен всички 240 лв.    
3. Ремарке/Полуремарке - първоначален всички 300 лв.    
4. Ремарке/Полуремарке - периодичен всички 240 лв.    
5. Автоцистерна - първоначален всички 300 лв.    
6. Автоцистерна - периодичен всички 240 лв.    
No Водна проба - херметичност  Категория Цена
с ДДС
   
1. До 10000 литра всички 180 лв.    
2. До 15000 литра всички 240 лв.    
3. До 25000 литра всички 300 лв.    
4. Над 25000 литра всички 360 лв.    
No Водна проба - хидравлична проверка Категория Цена
с ДДС
   
1. До 10000 литра всички 180 лв.    
2. До 15000 литра всички 240 лв.    
3. До 25000 литра всички 300 лв.    
4. Над 25000 литра всички 360 лв.